ကေလာၿမိဳ႕တြင္ Solar Water Heater မ်ားဝယ္ယူရရိွႏိုင္ပါသည္။

ကေလာၿမိဳ႕ရိွ #ဦးၾကည္ျမင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းဆိုင္တြင္ Solar Water Heater မ်ားဝယ္ယူရရိွႏိုင္ပါသည္။
ဦးၾကည္ျမင့္ (လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းဆိုင္)
အမွတ္ (၅)ရပ္ကြက္၊ ကုန္သည္လမ္း၊ ကေလာၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း။
Ph: (လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းဆိုင္) 09-2580304, 09-43089384
(ကုန္မာဆုိင္) 09-5280774, 09-2580884, 081-50204.