ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ Solar Water Heater မ်ားဝယ္ယူရရိွႏိုင္ပါသည္။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရိွ #စုိင္းရြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးအေရာင္းပစၥညး္ဆိုင္တြင္ Solar Water Heater မ်ားဝယ္ယူရရိွႏိုင္ပါသည္။
 စုိင္းရြက္ (ေဆာက္လုပ္ေရးအေရာင္းပစၥည္းဆိုင္)
အေနာက္ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊ ေရႊေတာင္ရပ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕။
Ph: 081-2123939, 081-2122393, 09-49350031