ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕တြင္ Solar Water Heater မ်ားဝယ္ယူရရိွႏုိင္ပါသည္။

 

ညာင္ေရႊၿမိဳ႕ရိွ #ယုန္မင္း မွန္ႏွင့္အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးဆိုင္တြင္ Solar Water Heater မ်ားဝယ္ယူရရိွႏုိင္ပါသည္။
ယုန္မင္း (မွန္ႏွင့္ အိမ္ေဆာက္ပစၥညး္ေရာင္းဝယ္ေရး)
တိန္႔နန္းတံတားအနီး၊ ႐ံုးႀကီးလမ္း၊ ကံသာရပ္၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕။
Ph: 081-209407, 09-258323226.