မိုးကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ Solar Water Heater မ်ားဝယ္ယူရရိွႏိုင္ၿပီ။

မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ရိွ ဦးေမာင္သန္း အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးဆိုင္တြင္

Solar Water Heater မ်ားဝယ္ယူရရိွႏုိင္ပါၿပီ။

ဦးေမာင္သန္း အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးဆိုင္
Myoma ward, Moegok.
Ph: 09402525899